Čeština


Požární ochrana elektrických rozvoden, informačních a komunikačních center

Moderní doba vyžaduje neustálé zvyšování nároků na využívání elektrických zařízení. Ať už se jedná o komunikační a informační centra nebo třeba jen rozvodny elektrické energie, ve všech případech hrozí nebezpečí požáru. Plynová hasicí zařízení jsou u těchto druhů zařízení mnohem vhodnější, než hašení vodou. Při hašení vodou může dojít k větším škodám, než by způsobil samotný požár (a to jak na majetku, tak na lidských životech v důsledku úrazu el. proudem apod.).

Výhody:

  • Minimální škody na chráněném zařízení v případě aktivace hašení
  • Odhalení vznikajícího požáru již v jeho počátku
  • Bezobslužný systém
  • Minimální nároky na údržbu
  • Stavebnicový systém

Riziko

V současné době je téměř každá činnost firem a podniků řízená automaticky – výpočetní technikou. Proto je zajištění požární ochrany dat, informačních a komunikačních systémů jedním z nejdůležitějších kroků. Dokonce i následky nepatrného požáru v informačním centru mohou mít nedozírné následky pro společnost – největší škody nespočívají ve zničení samotného zařízení, ale ve ztrátě dat, jež byla na těchto zařízeních uložena. Ztráta dat potom může vést až k omezení nebo zastavení výroby, se kterou jsou zpravidla spojeny vysoké náklady na znovuobnovení.

Řešení

Společnost RSBP spol. s r. o. nabízí efektivní řešení požární ochrany informačních a komunikačních center, elektrických rozvoden, trafostanic atd. V případě detekce kouře nebo plamene v místnosti, kde je výpočetní technika umístěna, je spuštěn automatický hasicí systém. Prostor je zaplněn speciálním hasicím mediem, které velmi rychle uhasí požár a přitom nijak nepoškodí chráněná zařízení. RSBP hasicí systémy nabízí širokou škálu úrovní požárního zabezpečení – od ochrany jednotlivých rozvaděčů a serverů, až po systémy pro ochranu celých místností.

Funkce systému

Plynová hasicí zařízení se používají pro hašení uzavřených i částečně otevřených prostorů. Fungují zejména na principu snižování hladiny kyslíku v chráněných prostorech. Citlivé detektory analyzují chráněný prostor a komunikují s řídicím systémem. Ten pak včasnou reakcí při vznikajícím požáru aktivuje vypuštění hasicího plynu a informuje jak obsluhu, tak i nadřazené systémy o vzniklém nebezpečí.

Hasicí systém je plně automatický s možností manuálního spuštění.

Schéma požární ochrany informačních a komunikačních center

RealizaceChci poradit s výběrem