Ta strona internetowa korzysta z plików cookies w celu poprawiania jakości świadczonych usług oraz personalizacji oferty dla klientów zgodnie z ochroną danych osobowych. Ustawienia cookies możesz sobie przystosować. Zamknij

Przemysł energetyczny

Zakłady energetyczne przerabiające węgiel i biomasę są narażone na podwyższone ryzyko wystąpienia wybuchu. W procesie produkcji energii elektrycznej i cieplnej może wystąpić koncentracja wybuchowa pyłu. W przypadku zaistnienia warunków idealnych, dla powstania eksplozji, jakimi są: obecność efektywnego źródła zapłonu oraz optymalna koncentracja chmury pyłu z utleniaczem, wybuch zagraża ludzkiemu zdrowiu i życiu oraz wiąże się z wysokim ryzykiem wystąpienia poważnych szkód materialnych.

Potencjalnymi miejscami powstania koncentracji wybuchowych pyłu są przestrzenie zewnętrzne oraz wewnętrzne linii nawęglania w ciepłowni lub elektrowni. Podczas transportu węgla z zasobników, do kolejnych fragmentów linii technologicznej, mogą tworzyć się atmosfery wybuchowe. Węgiel przechodzi przez linie nawęglania, sortowniki, cyklony, młyny oraz zasobniki dochodząc do samego kotła. W tych wszystkich miejscach mogą powstawać atmosfery wybuchowe pyłu węglowego z powietrzem i z tego powodu istnieje tutaj ryzyko wystąpienia niszczącego wybuchu.

Podobne ryzyko powstaje także w ciepłowniach i elektrowniach przetwarzających biomasę. Biopaliwa wymagają suszenia większych części organicznych, które są następnie mielone na delikatniejsze cząsteczki. Także tutaj może dojść do powstania atmosfery wybuchowej złożonej z drobin pyłu i powietrza.

Energetyka RSBP

 

RYZYKA WYBUCHU W PRZEMYŚLE ENERGETYCZNYM

Parametrem mającym duży wpływ na powstanie atmosfery wybuchowej jest wilgotność produktu węglowego, jego temperatura, zawartość tlenu oraz wielkość ziarna. Ogólnie można stwierdzić, że przy małej wilgotności węgla, wyższej temperaturze medium nośnego oraz mniejszej wielkości ziaren węgla, warunki dla powstania wybuchu są dogodniejsze. Z tego powodu należy tym urządzeniom technologicznym poświęcić więcej uwagi, w fazie ich projektowania, a także podczas ich eksploatacji. W trakcie spalania mieszanek węgla i biomasy (słoma, plewy, odpady drzewne itd.) należy zwracać szczególną uwagę na minimalną temperaturę zapłonu tych mieszanek.

KOMBINACJA ELEMENTÓW WIODĄCYCH DO POWSTANIA ZAPŁONU I EKSPLOZJI

Do zapłonu i późniejszego spalania konieczne jest występowanie w tym samym miejscu i czasie:

  • substancji wchodzącej w reakcje egzotermiczne (np. cząsteczki pyłu produktów organicznych),
  • wystarczającej ilości tlenu (względnie ogólnie utleniacza),
  • skutecznego źródła zapłonu (efektywnego źródła inicjacji).


Výbuchový pentagon RSBP

RYZYKA EKSPLOZJI ŁAŃCUCHOWYCH

Nieuwzględnienie ryzyka zagrażającego podczas transportu surowców energetycznych do kotłów może w pewnych okolicznościach stanowić przyczynę powstania reakcji łańcuchowej gwałtownego spalania wzdłuż całych ciągów technologicznych a nawet całego zakładu. Pozornie niewinny wybuch może przynieść tragiczne konsekwencje. Taka reakcja łańcuchowa może doprowadzić nawet do utraty życia ludzkiego, zniszczenia urządzeń technologicznych lub całych budynków i hal produkcyjnych.

RYZYKA EKSPLOZJI ŁAŃCUCHOWYCH

Obecnie można już, z odpowiednim wyprzedzeniem, identyfikować technologicznie wszystkie zagrażające ryzyka. Obowiązująca dyrektywa ATEX 153 nakłada na użytkowników obowiązek stosowania odpowiednich środków profilaktycznych i ochronnych w celu ochrony ludzkiego życia oraz zapobiegania negatywnym skutkom eksplozji.

ZALETY OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ

  • podwyższenie bezpieczeństwa pracy oraz ochrona ludzkiego zdrowia i życia
  • ochrona majątku oraz kosztownych technologii
  • obniżenie ryzyka szkód i strat w produkcji
  • uniknięcie długotrwałych postojów, utrzymanie obecnych odbiorców oraz zachowanie stabilności ekonomicznej

ZWRACAJCIE SIĘ ZE SWOIMI POTRZEBAMI DO SPECJALISTÓW, PROSIMY O KONTAKT Z NAMI

Nie wiedzą Państwo, czy problematyka ochrony przeciwwybuchowej dotyczy także waszego zakładu? Szukacie konkretnego rozwiązania? Zwracajcie się do nas, jako specjalisty i producenta, który codziennie skutecznie poświęca się badaniom i rozwojowi, w tej dziedzinie.

Skontaktuj się z nami