Ta strona internetowa korzysta z plików cookies w celu poprawiania jakości świadczonych usług oraz personalizacji oferty dla klientów zgodnie z ochroną danych osobowych. Ustawienia cookies możesz sobie przystosować. Zamknij

Ochrona danych osobowych

 1. Firma RSBP spol. s r.o. przetwarza Państwa dane osobowe, które są niezbędne do właściwego wykonywania działalności (dalej także „Dane osobowe”).
 2. Państwa Dane osobowe firma RSBP spol. s r.o. przetwarza w poniżej wymienionych celach i na podstawie wymienionych podstaw prawnych:
  1. wykonywanie umowy (dalej także „Umowa”);
  2. marketing – na podstawie udzielonej przez Państwo zgody, która podlega wycofaniu.
 3. Dane osobowe przekaże firma RSBP spol. s r.o. następującym trzecim stronom:
  1. subiektom świadczącym firmie RSBP spol. s r.o. usługi serwerowe, internetowe, chmury lub IT, ewentualnie takim, które są jej partnerami handlowymi;
  2. w celu wykonywania umowy mogą też być przekazane zewnętrznej kancelarii adwokackiej.
 4. Dane osobowe nie będą przekazane trzecim stronom z krajów poza UE i EOG.
 5. Dane osobowe firma RSBP spol. s r.o. będzie przetwarzała przez cały czas trwania Umowy lub przez czas niezbędny do spełnienia obowiązków archiwizacyjnych firmy RSBP spol. s r.o. na podstawie aktualnych przepisów prawa, jednak nie dłużej niż 10 lat od zakończenia Umowy. Informacje uzyskane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane przez okres 3 lat od czasu udzielenia zgody.
 6. Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych mają Państwo następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do Danych osobowych w firmie RSBP spol. s r.o., co znaczy, że kiedykolwiek mogą Państwo wnosić o potwierdzenie firmy RSBP spol. s r.o. czy dotyczące Państwa Dane osobowe są lub nie są przetwarzane, a jeżeli tak, to w jakim celu, w jakim zakresie, komu są przekazywane, jak długo będą przetwarzane, czy mają Państwo prawo do sprostowania, do usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do sprzeciwu, z jakiego źródła Dane osobowe pochodzą oraz czy na podstawie przetwarzania dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym ewentualnego profilowania. Mają Państwo również prawo do uzyskania kopii swoich Danych osobowych, przy czym pierwsza kopia jest nieodpłatna, a za każde następne udostępnienie Danych osobowych może firma RSBP spol. s r.o. żądać odpowiedniego zwrotu kosztów administracyjnych.
  2. Prawo do sprostowania Danych osobowych, co znaczy, że mogą Państwo wnosić do firmy RSBP spol. s r.o. o sprostowanie lub uzupełnienie Danych osobowych, jeżeli są one niedokładne lub niezupełne.
  3. Prawo do usunięcia Danych osobowych, co znaczy, że firma RSBP spol. s r.o. jest zobowiązana do usunięcia Państwa Danych osobowych, jeżeli: (I) nie są już one potrzebne do celu, w którym były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (II) cofną Państwo zgodę z ich przetwarzaniem i nie istnieje żaden dalszy powód do ich przetwarzania, (III) wyrażą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzaniu i nie istnieją żadne inne przeważające i uzasadnione powody do ich przetwarzania, (IV) ich przetwarzanie jest sprzeczne z prawem lub (V) wymaga tego obowiązek prawny.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych, co znaczy, że do czasu rozwiązania sprzecznej kwestii, dotyczącej przetwarzania Państwa Danych osobowych, w szczególności, jeżeli (I) zaprzeczają Państwo dokładności Danych osobowych, (II) przetwarzanie jest sprzeczne z prawem, ale zamiast usunięcia Danych osobowych chcą Państwo tylko ograniczyć ich przetwarzanie, (III) firmie RSBP spol. s r.o. nie są już Państwa Dane osobowe potrzebne do celów przetwarzania, ale Państwu tak, (IV) lub jeżeli Państwo wnieśli sprzeciw wobec przetwarzania według art. 1.7.6., może mieć firma RSBP spol. s r.o. Dane osobowe wyłącznie zapisane, ale następne przetwarzanie jest uwarunkowane Państwa zgodą, ewentualnie tym, że Dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Prawo do przeniesienia Danych osobowych, co znaczy, że mają Państwo prawo uzyskać swoje Dane osobowe, które podali Państwo firmie RSBP spol. s r.o. razem ze zgodą na przetwarzanie lub w celu realizacji umowy, w strukturalizowanym, ogólnie używanym i maszynowo czytelnym formacie, a jeżeli to nie jest możliwe, mają Państwo prawo do tego, żeby firma RSBP spol. s r.o. przekazała Państwa Dane osobowe innemu administratorowi.
  6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych, co znaczy, że mogą Państwo złożyć w firmie RSBP spol. s r.o. sprzeciw w formie pisemnej lub elektronicznej przeciwko przetwarzaniu swoich Danych osobowych, czym Państwo spowodujecie, że firma RSBP spol. s r.o. nie będzie dalej przetwarzała Państwa Danych osobowych, o ile nie przedłoży poważnych powodów dla przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesem lub prawami i wolnościami.
 7. Na wszystkie prawa ustalone w poprzednim akapicie mogą się Państwo powołać w firmie RSBP spol. s r.o. formą pisemną w postaci listu wysłanego na adres jej siedziby, lub formą elektroniczną na adres e-mail gdpr@rsbp.cz.
 8. Dalej mają Państwo prawo złożenia skargi związanej z przetwarzaniem Danych osobowych do organu nadzoru, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: www.uoou.cz.
 9. Przekazanie Danych osobowych w celu zawarcia Umowy jest wymagane z tego powodu, że są one niezbędne do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy, ewentualnie ich przekazanie jest wymagane przepisami prawa. Wynikiem nieprzekazania Danych osobowych może być brak zawarcia umowy.
 10. Na podstawie przetwarzanych Danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.
 11. W przypadku, że firma RSBP spol. s r.o. będzie chciała wykorzystywać Dane osobowe do innego celu niż tego, który wskazany jest w niniejszej klauzuli informacyjnej, bezzwłocznie udostępni Państwu informację o tym innym celu oraz informacje wymienione v niniejszej klauzuli.

DEKLARACJA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I GWARANCJI

Firma RSBP spol. s r.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności i nie odpowiada za materiały w tej witrynie internetowej, które udostępnione są wyłącznie w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem, że konkretne rekomendacje i projekty rozwiązań są przekazywane Klientom dopiero na podstawie wcześniej udostępnionych informacji. Informacje udostępnione w tej witrynie internetowej, w materiałach marketingowych, promocyjnych oraz pozostałej dokumentacji nie mogą być używane jako zamiennik jakiejkolwiek formy rekomendacji. Firma RSBP spol. s r.o. nie ponosi jakiejkolwiek wyraźnej lub domniemanej gwarancji. Obejmuje to oprócz innego domniemane gwarancje lub gwarancje sprzedaży, odpowiedniości do konkretnego celu czy gwarancji nienaruszenia umowy. Tak samo dotyczy to jakichkolwiek wyraźnych lub domniemanych gwarancji wynikających z jakiegokolwiek przebiegu prowadzenia handlu, wykorzystania lub praktyki handlowej.

Decyzje, które Państwo podejmujecie na podstawie informacji udostępnionych w tej witrynie, jednak bez konsultacji z firmą RSBP spol. s r.o., podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność.

Treść na stronie rsbp.cz w języku czeskim jest wersją nadrzędną. Tłumaczenie na inny język, niż język czeski, wykonane jest dodatkowo dla zapewnienia komfortu naszym Klientom. Jeżeli dojdzie do konfliktu między wersją czeską i przetłumaczoną na inny język, pierwszeństwo ma wersja czeska, i to pod każdym względem, włącznie z tłumaczeniem ustnym i egzekwowaniem.