Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb a personalizaci nabídky zákazníkům v souladu s ochranou osobních údajů. Nastavení cookies si můžete upravit. Zavřít

Výbuchová ochrana odsávacích systémů

Odsávací systémy jsou nedílnou součástí mnoha průmyslových procesů. Jejich hlavním úkolem je zachytit jemné částice prachu, ať se jedná o organické směsi nebo prachy lehkých kovů, z odsávaného vzduchu před jeho uvolněním do okolní atmosféry. K odsávání směsi prachu se vzduchem lze využít buď samostatné filtrační jednotky, nebo jejich kombinace s cyklónovým odlučovačem.

V cyklónu dochází vlivem poklesu rychlosti vzduchu k odloučení většiny prachových částic. Odloučený prach padá samovolně do zásobníku ve spodní části zařízení, případně je odváděn dopravníky do další části technologie. Vzduch zbavený většiny nečistot vystupuje z cyklónu výdechovým otvorem v horní části. V tomto schématu, viz níže, je výstupní potrubí z cyklónu napojeno na filtrační jednotku.

Stáhnout PDF


RIZIKA A HROZBY – Co představuje největší riziko?

Materiál. Je to jednoduché, je-li zpracovávaný materiál hořlavý, představuje jeho prach, ať už jako hlavní nebo vedlejší produkt výroby, riziko výbuchu, které je třeba zohlednit. Během normálního provozu je odsávaný materiál v cyklónu rozptýlen do uzavřeného prostoru odstředivou silou.

Pro výbuch hořlavého prachu je nutná přítomnost těchto pěti podmínek: oxidační činidlo, uzavřený prostor, hořlavý prach, rozptýlení prachu a ...? Správně, iniciační zdroj. Výbuch v technologii může být způsoben samovznícením, mechanickou jiskrou vyvolanou třením, elektrostatickým výbojem nebo zavlečenou hořící částicí do potrubní trasy.

VÝBUCHOVÁ OCHRANA ODSÁVACÍCH SYSTÉMŮ

Při navrhování výbuchové ochrany vždy bereme v úvahu stávající stav technologie, a také klademe důraz na zajištění hladkého nepřerušovaného provozu technologií. Vhodným způsobem ochrany technologického zařízení proti ničivým následkům výbuchu je kombinace prvků výbuchové ochrany, jako je – odlehčení, potlačení a izolace exploze. Pro dosažení optimálního řešení, doporučujeme začít s návrhem ochrany proti výbuchu již v rané fázi projektové dokumentace.

JAK TO FUNGUJE?

SITUACE 1 – INICIACE VÝBUCHU V CYKLÓNU

Představme si, že naším iniciačním zdrojem je existující hořící částice v potrubní trase směřující k cyklónu. Zpětná protiexplozní klapka B-Flap I (A), nainstalována na vstupním potrubí do cyklónu, zabraňuje přenos výbuchu do předcházejících technologií. Toto mechanické zařízení je za normálního provozu otevřeno pomocí speciálního RPD mechanismu. Klapka je otevřena nezávisle na proudění vzduchu. V případě výbuchu zpětná protiexplozní klapka uzavře potrubí, výbuch se tak nebude dále šířit do navazující technologie.

Tlakový detektor DetEx (G) neustále monitoruje provozní podmínky v dané technologii. V případě zaznamenání nárůstu výbuchového tlaku, detektor vyšle signál do řídicí jednotky CONEX (D), která vyhodnotí situaci a spustí hašení. Akční člen HRD systému (B) vnese hasivo do chráněné technologie. Výbuch je potlačen, cyklón je ochráněn. Dalšímu rozšíření exploze do navazujících technologií zabraňuje HRD bariéra (C).

SITUACE 2 – INICIACE VÝBUCHU VE FILTRU

Pokud dojde k iniciaci ve filtrační jednotce, může se výbuch rozšířit do připojených technologií a způsobit ztráty lidských životů a nenávratné škody na majetku.

V případě výbuchu optický detektor LumEx 1 (E) vyšle signál řídicí jednotce CONEX (D) a HRD bariéra (C) zastaví šíření výbuchu.

Toto schéma ukazuje maximální možnou ochranu filtru a cyklónu. Pokud je nainstalováno zařízení na bezplamenné odlehčení výbuchu, není nutné použít klasické zařízení na odlehčení výbuchu VMP (F), a naopak. Tlaková vlna, plamen a hořící částice prachu jsou zachyceny bezplamenným zařízením na odlehčení výbuchu FLEX (F), případně jsou uvolněny protiexplozní membránou VMP. Obvykle jsou ve většině provozů cyklóny a filtry umístěny uvnitř výrobních hal. Odlehčení výbuchu má své požadavky, které jsou stanoveny platnou legislativou, jako jsou např. dostatečná odlehčovací plocha, minimální bezpečnostní vzdálenosti atd. Odlehčení výbuchu pomocí membrán tedy není vhodné k použití v uzavřených prostorech, v tomto případě je optimální volbou zařízení pro bezplamenné odlehčení výbuchu Flex.

V RSBP zohledňujeme všechna možná rizika. Naším prioritou je zajištění bezpečného chodu vaší technologie a ochrana životů vašich zaměstnanců.

 

CHRAŇTE SVOU TRADICI. SPOLUPRACUJTE S ODBORNÍKY V OBLASTI VÝBUCHOVÉ A POŽÁRNÍ OCHRANY. V RSBP SPOJUJEME VYSOKOU ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI, JEDNODUCHOST A EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ.

 

Varianta 1: OCHRANA CYKLÓNU A FILTRAČNÍ JEDNOTKY

TYP OCHRANY: HRD SYSTÉM + HRD BARIÉRA

Ve videu je znázorněn model odsávacího zařízení složeného z cyklónu, filtru a ventilátoru spolu s prvky výbuchové ochrany. Jednou z předností HRD systému je jeho variabilita použití. Detektory tlaku DetEx neustále monitorují provozní podmínky a jsou schopny okamžitě detekovat ranou fázi explozi. Systém HRD je jedním z nejpokročilejších systémů na potlačení výbuchu, které jsou na trhu k dispozici. Jeho rychlá odezva, vysoká spolehlivost, variabilita a snadná údržba představují efektivní řešení ochrany před výbuchem pro vaše zařízení.

Dalším ochranným prvkem je HRD bariéra, což je aktivní systém, který zabraňuje šíření exploze dále do navazující technologie. Po aktivaci HRD bariéry se extrémně rychle vnese hasicí prostředek do potrubí, čímž se zastaví narůstající tlak. HRD bariéra vhodně doplňuje systém na potlačení výbuchu HRD. Kombinace těchto dvou systémů účinně předchází škodám na majetku a zachraňuje lidské životy.

VÝHODY

 • vhodné použití ve vnitřních i vnějších prostorech
 • vhodné řešení pro toxické a jinak nebezpečné materiály
 • vhodné pro prachy do třídy St 3, včetně prachů lehkých kovů, hybridních směsí a plynů
 • vhodné pro technologie se zvýšenými nároky na hygienické požadavky (potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl atd.)
 • možnost instalace na zařízení s různými provozními procesy (vibrační proces, vysoká teplota atd.)

POUŽITÉ KOMPONENTY

 • HRD bariéra
 • HRD systém
 • Řídicí jednotka CONEX
 • Tlakový detektor DetEx

Varianta 2: OCHRANA CYKLÓNU A FILTRAČNÍ JEDNOTKY

TYP OCHRANY: B-FLAP I + FLEX PRO + HRD BARIÉRA + VMP + HRD BARIÉRA

Druhá varianta nabízí kombinaci izolace výbuchu a odlehčení výbuchu v takové míře, aby byla zajištěna nejvyšší možná úroveň bezpečnosti v provozu. Zpětná klapka B-Flap I zabraňuje šíření plamene a tlaku mezi technologiemi během exploze. Zařízení pro bezplamenné odlehčení výbuchu FLEX C PRO, instalované na vrcholu vsunutého potrubí cyklónu (vortex), chrání celou jednotku před poškozením způsobeným prudkým zvýšením tlaku nebo tlakovou vlnou. HRD bariéra, instalovaná mezi cyklónem a filtrem, zabraňuje rozšíření výbuchu. Její aktivace probíhá pomocí detektoru tlaku DetEx umístěného na filtru nebo pomocí optického detektoru LumEx 1 instalovaného na výstupním potrubí z cyklónu.

Tlakový detektor DetEx nepřetržitě sleduje provoz a je schopen okamžitě detekovat a reagovat na explozi již v jejím zárodku. V případě výbuchu vyšle detektor signál do řídicí jednotky CONEX. V případě pozitivního vyhodnocení signálu, CONEX aktivuje HRD bariéry. Celý tento proces probíhá v jednotkách milisekund. Účinnou a efektivní ochranou proti devastačním škodám výbuchu jsou zařízení k odlehčení výbuchu VMP.  V případě výbuchu se protiexplozní membrána otevře a tlak se sníží pod hranici tlakové odolnosti chráněné nádoby.

POUŽITÉ KOMPONENTY

 • B-Flap I
 • FLEX C PRO
 • Řídicí jednotka CONEX
 • Tlakový detektor DetEx
 • Optický detektor LumEx 1
 • Zařízení pro odlehčení výbuchu VMP

Certifikace

VARIANTA 3: OCHRANA CYKLÓNU A FILTRAČNÍ JEDNOTKY

TYP OCHRANY: B-FLAP I + FLEX PRO + HRD BARIÉRA + FlEX PRO + HRD BARIÉRA

Prvním prvkem ochrany proti výbuchu je zpětná protiexplozní klapka B-Flap I. Za normálního provozu je klapka otevřena, v případě výbuchu klapka uzavře potrubí, takže se oheň a tlaková vlna nemohou dále šířit.

Bezplamenné zařízení pro odlehčení výbuchu FLEX C PRO chrání cyklónový odlučovač. FLEX se instaluje do vnitřních prostor, protože jeho bezpečnostní zóna je minimální. Optické detektory LumEx 1 (instalované na spojujícím potrubí mezi cyklónem a filtrem) nepřetržitě monitorují infračervené záření v procesu. V případě hrozícího výbuchu vysílají detektory signál do řídicí jednotky CONEX, která rychle vyhodnotí situaci. Řídicí jednotka aktivuje HRD bariéru. Výbuch je odlehčen, izolován a technologie je ochráněna.

Filtrační jednotka je chráněna proti rozšíření výbuchu na vstupním i výstupním potrubí pomocí HRD bariér. Bezplamenné zařízení pro odlehčení výbuchu FLEX R PRO chrání filtr.

CERTIFIKACE

Stáhnout PDF

POUŽITÉ KOMPONENTY

 • B-FLAP I - zpětná protiexplozní klapka
 • FLEX C PRO
 • Optický detektor LumEx 1
 • HRD bariéra
 • Řídicí jednotka CONEX
 • FLEX R PRO