polski


Usługi dla Klientów

Oferujemy szerokie spektrum usług w zakresie ochrony przed skutkami wybuchu i prewencji przeciwpożarowej.
sluzby_nahled_1

Z niebezpieczeństwem wybuchu można spotkać się w wielu miejscach a każdy zbiór tych miejsc będzie niekompletny – przykładowo transport pneumatyczny, transport kubełkowy substancji organicznych, proszkowe kabiny lakiernicze, mokre kabiny z rozpuszczalnikami organicznymi, urządzenia odpylające i filtrujące, suszarnie, urządzenia do magazynowania materiałów sypkich, urządzenia do rozdrabniania, mielenia napylania materiałów łatwopalnych, młyny zbożowe, urządzenia do produkcji farb organicznych, leków itp.

W takich instalacjach istnieje realne ryzyko powstania pożaru i wybuchu, często jednak nie zostaje wybrana odpowiednia droga do minimalizacji tego ryzyka. Nieprawidłowe, niekompletne podejście do tematu ochrony przed pożarem i wybuchem, może w praktyce prowadzić do ogromnych strat finansowych, o uszczerbku na życiu i zdrowiu pracowników nie wspominając.

Projektujemy systemy i kompleksowo rozwiązujemy problemy związane z zabezpieczeniem bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i linii technologicznych pod kątem prewencji pożarowej i wybuchowej, włącznie z analizą ryzyka, inżynieringiem, opracowaniem dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami Dyrektywy 99/92/EC – ATEX 137.

zkousky vybuchu prachu

CO OFERUJEMY?
opracowanie założeń wstępnych – rozwiązanie problematyki “ATEX”

 • Opracowanie charakterystyk pożarowych i wybuchowych substancji
 • Pomiar zapylenia i koncentracji par i gazów
 • Opracowanie projektu protokołu o ustanowieniu wpływów zewnętrznych
 • Pomiar źródeł inicjacji
 • Określenie źródeł ryzyka i analiza skutków wybuchu w praktyce

ANALIZA I OCENA STANU istniejącego w zakresie “ATEX”

 • Opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) włącznie z regularną jego aktualizacją
 • Konsultacja dokumentacji ochrony przed wybuchem z organami administracji państwowej
 • Wykonanie biegłych ocen z punktu widzenia wybuchowości pyłów palnych
 • Kontrola i wyznaczenie stref w dokumentacji projektowej istniejących instalacji
 • Organizacja szkoleń i seminariów w zakresie środowisk EX dla użytkowników i organów państwowych

PROJEKTY ROZWIĄZAŃ w zakresie “ATEX”

 • Projekty ochrony urządzeń technologicznych przed wybuchem
 • Komputerowe symulacje wytrzymałości ciśnieniowej istniejących urządzeń
 • Praktyczne pomiary wytrzymałości ciśnieniowej urządzeń (filtry, silosy..)
 • Kompleksowe propozycje rozwiązań technicznych i organizacyjnych dla minimalizacji ryzyka wybuchu
 • Realizacje i usługi serwisowe w zakresie ochrony ppoż. i przeciwwybuchowej
 • Profesjonalna ocena procesu technologicznego pozwala nam określić stopień ryzyka wybuchu, sposób jego minimalizacji
  lub całkowitego wyeliminowania w celu ograniczenia możliwości powstania szkód w Państwa zakładzie.

Chcę pomóc z wyborem