Čeština


Energetický průmysl

Chráníme před explozí energetické závody zpracovávající uhlí a biomasu 

Prostory vnějšího a vnitřního zauhlování energetických výroben tepla a elektřiny jsou potenciálními provozními soubory, ve kterých může docházet ke vzniku výbušných koncentrací uhelného prášku a při příznivých konstelacích (přítomnost iniciačního zdroje, optimální koncentrace rozvířeného prachu a kyslíku) k následným výbuchům v technologickém zařízení.

Výhody ochrany proti výbuchu v energetice:

 • komplexní zajištění legislativní požadavků
 • chráníte majetek a nákladné technologie
 • snižujete riziko škod a ztrát ve výrobě
 • zvyšujete produktivitu práce
 • zvyšujete bezpečnost práce a ochranu lidského zdraví a životů
 • díky eliminaci dlouhých odstávek si udržíte své odběratele a zachováte si ekonomickou stabilitu

Chráníme průmyslová zařízení používané v energetice:

 • hlubinný zásobník
 • zauhlovací mosty
 • redlery
 • korečkové dopravníky
 • práškovody
 • drtiče
 • mlýny
 • odsávací zařízení
 • cyklóny uhelného prášku
 • zásobníky uhelného prášku a další

Rizika výbuchu v energetickém průmyslu

Vlivným parametrem pro vznik výbušné směsi je vlhkost uhelného produktu, jeho teplota, obsah kyslíku v nosném mediu a velikost zrna. Obecně můžeme říci, že pokud je nízká vlhkost uhlí, vyšší teplota nosného media a menší zrnění uhlí, jsou podmínky pro výbuch příznivější. Proto je nutno těmto technologickým zařízením věnovat zvýšenou pozornost při projektování a provozování. Při spalování směsi uhlí a biomasy (sláma, plevy, dřevní hmota atd.) je nutno ještě přihlížet k min. teplotě vznícení této směsi.

Kombinace prvků vedoucích ke vznícení a explozi

Ke vznícení a následnému hoření dochází, vyskytnou-li se ve stejném místě a čase zároveň:

 • látky charakteristické exotermními reakcemi (např. prachové částice organických surovin),
 • dostatečné množství kyslíku (resp. obecně oxidovadla),
 • účinný zdroj zapálení (efektivní iniciační zdroj).

Rizika rozšíření požáru a následky tlakových vln po explozi ohrožují nejen technologická zařízení, vybavení a konstrukce budov, ale především zdraví a životy pracovníků.

Rizika řetězových explozí

Nerespektování rizik hrozících při dopravě zpracovávaného materiálu do kotlů může vést za určitých okolností ke spuštění řetězové reakce explozí napříč technologiemi a celým energetickým závodem. Zdánlivě nevinná exploze může přinést nedozírné následky a může vést dokonce až ke ztrátě lidských životů a destrukci zařízení a celých budov.

Výbuchům v energetickém průmyslu je nutné předejít

V současné době je již technologicky možné identifikovat v předstihu všechna výše uvedená rizika. Také směrnice ATEX 153 ukládá povinnost aplikovat vhodná preventivní opatření a chránit tak lidské životy i předcházet ničivým dopadům explozí na provoz továren.

Způsoby protivýbuchové ochrany

Mezi nejčastěji používané technologie RSBP patří:

 • Zařízení na potlačení výbuchu
 • Zařízení na odlehčení výbuchu
 • Zařízení na zabránění přenosu výbuchu
 • Výbuchová ochrana korečkových elevátorů

Oslovte se svým požadavkem odborníky

Nevíte, zda se problematika výbuchové ochrany týká i vašeho podniku? Poptáváte konkrétní řešení? Obraťte se na nás jako na profesionály a výrobce, kteří se již přes 25 let úspěšně věnují v tomto oboru odbornému výzkumu a vývoji.

RealizaceChci poradit s výběrem